Ochrana súkromia

  1. Úvod

   Od 11. decembra 2018 sa ochrana jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Únie riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018. Toto nariadenie sa riadi rovnakými zásadami a pravidlami, aké sú stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

   Toto webové sídlo môže obsahovať odkazy na iné webové sídla. Európsky parlament nie je zodpovedný za politiku ochrany súkromia na webových sídlach tretích strán ani za ich postupy v tejto oblasti.

  2. Prečo zhromažďujeme, uchovávame a spracúvame vaše údaje?

   Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame, pretože chceme byť naďalej v kontakte s občanmi, ktorí dobrovoľne vyjadrili záujem o informácie o podujatiach a iniciatívach, ktoré sa konajú v rámci inštitucionálnej informačnej a komunikačnej kampane Parlamentu pred európskymi voľbami 2019, alebo o účasť na takýchto podujatiach a iniciatívach.

   Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s politikou stanovenou v nariadení (EÚ) č. 2018/1725. Činnosti, ktoré súvisia s inštitucionálnou informačnou a komunikačnou kampaňou Európskeho parlamentu, sa vykonávajú vo verejnom záujme. Európsky parlament bude spracovávať osobné údaje iba na účely, na ktoré boli poskytnuté.

  3. Kto zodpovedá za spracovanie vašich údajov? (prevádzkovateľ)

   Za spracovanie vašich údajov zodpovedá vedúci oddelenia internetovej komunikácie v rámci generálneho riaditeľstva komunikácie Európskeho parlamentu.

   Úradník Európskeho parlamentu pre ochranu údajov zaisťuje, aby sa v rámci Parlamentu uplatňovali ustanovenia nariadenia (EÚ) 2018/1725.

   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) koná ako nezávislý dozorný orgán. Zabezpečuje, aby všetky inštitúcie a orgány EÚ pri spracúvaní osobných údajov občanov rešpektovali ich právo na súkromie.

  4. Aké osobné údaje zhromažďujeme?

   Zhromažďujeme len informácie, ktoré potrebujeme na splnenie cieľov uvedených pri ich získavaní. Tieto informácie môžete kedykoľvek aktualizovať.

   Vaše údaje budeme zhromažďovať týmito spôsobmi:

   • osobne a/alebo telefonicky,
   • pri vašej registrácii na našom webovom sídle.

   Ďalej uvádzame niekoľko príkladov údajov, ktoré môžeme – s vaším súhlasom – od vás získať:

   • meno a priezvisko,
   • kontaktné údaje (napr. e-mailovú adresu, miesto bydliska, telefónne číslo atď.),
   • preferovaný jazyk,
   • budúce preferencie týkajúce sa komunikácie, a to aj odoberania a oblastí záujmu v jednej alebo viacerých tematických podkategóriách, o ktorých by ste chceli mať viac informácií (nepovinné),
   • aj kontaktné údaje súvisiace so zvoleným spôsobom prihlásenia, ak sa rozhodnete zaregistrovať sa cez Facebook alebo Twitter,
   • Európsky parlament takisto sleduje počet používateľov, ktorých získali iní používatelia, prostredníctvom platformy na štatistické a informačné účely.

   Európsky parlament nezhromažďuje osobitné kategórie údajov, napríklad stanoviská, a nevyužíva túto platformu na účely profilovania.

   Ak sa prostredníctvom tejto platformy organizujú online súťaže na sociálnych médiách, môžu byť potrebné aj ďalšie kroky, ktoré si vyžadujú spracovanie dodatočných osobných údajov na zorganizovanie cesty, napríklad osobných údajov uvedených v cestovnom pase (meno, dátum narodenia, dátum a miesto odchodu a návratu, e-mail, fotka preukazu totožnosti alebo cestovného pasu).

   Súbory cookie a lokálne uchovávanie

   Táto webová stránka inštaluje súbory cookie výlučne so zámerom aktivovať alebo zlepšiť funkcie alebo skvalitniť skúsenosť používateľa. Parlament v žiadnom prípade nepoužíva súbory cookie na získavanie, spracovávanie, šírenie alebo zaznamenávanie osobných údajov. Používatelia si môžu nastavenia súborov cookie jednoducho zmeniť aj po uskutočnení pôvodnej voľby, a to kliknutím na odkaz „Zmeniť preferencie súborov cookie“ v dolnej časti stránky.

   Čo robiť, ak nechcete, aby boli súbory cookie nainštalované vo vašom počítači?

   Niektorí ľudia považujú ukladanie informácií počítačom alebo mobilným zariadením za zásah do svojho súkromia, najmä ak tieto informácie ukladá a využíva tretia strana bez ich vedomia. Máte možnosť zablokovať niektoré alebo všetky súbory cookie alebo dokonca vymazať súbory cookie, ktoré už boli nainštalované. Treba si však uvedomiť, že tak môžete prísť o niektoré funkcie. Stačí zmeniť nastavenia úrovne súkromia v prehliadači.

   Niektorí operátori tretích strán vyvinuli nástroje, ktoré prostredníctvom modulov znemožňujú zhromažďovanie a používanie údajov.

   Súbory cookie tretích strán

   Facebook, Twitter, Youtube a Google Mapsmôžu používať súbory cookie na výmenu obsahu na sociálnych sieťach alebo zostavovanie štatistických údajov o návštevách. Výskyt, počet a status súborov cookie závisí od toho, ako dané platformy používate pred návštevou webovej stránky Parlamentu alebo počas nej.

   Kliknutím na príslušné odkazy by ste si mali overiť, akú politiku týkajúcu sa súborov cookie uplatňujú sociálne siete. Svoje nastavenia súborov cookie na tomto webovom sídle môžete tiež kedykoľvek aktualizovať, a to kliknutím na odkaz „Zmeniť preferencie súborov cookie“ v dolnej časti stránky.

    

    

   Čo je to súbor cookie?

   Väčšina webových sídiel, ktoré navštevujete, používa súbory cookie na to, aby skvalitnili vaše prehliadanie. Vďaka súborom cookie si vás webové sídla „zapamätajú“, či už počas vašej návštevy (dočasný súbor cookie), alebo v prípade opakovaných návštev (trvalý súbor cookie).

   Súbory cookie môžu mať množstvo rôznych funkcií. Umožňujú vám efektívne sa orientovať na stránkach, ukladať si preferencie a vo všeobecnosti zlepšovať prehliadanie webových stránok. Súbory cookie zrýchľujú a zjednodušujú interakciu medzi vami a príslušnými stránkami. Ak webové sídlo nepoužíva súbory cookie, bude vás považovať za nového návštevníka vždy, keď prejdete na novú stránku sídla – napríklad, keď sa rozhodnete zatvoriť menu na jednej stránke a prejdete na inú, uvedená stránka si nezapamätá túto voľbu a nasledujúcu stránku zobrazí s otvoreným menu.

   Niektoré webové sídla používajú súbory cookie aj na to, aby mohli presne zacieliť svoje reklamné alebo marketingové správy, napríklad na základe vašej polohy a/alebo vašich zvykov pri prehliadaní.

   Súbory cookie môžu pochádzať z webovej stránky, ktorú navštevujete („súbory cookie prvej strany“), alebo môžu byť umiestňované inými webovými stránkami, ktoré poskytujú obsah na stránke, ktorú si prezeráte („súbory cookie tretích strán“).

   Čo obsahuje súbor cookie?

   Súbor cookie je jednoduchý textový súbor, ktorý sa do vášho počítača alebo mobilného telefónu ukladá cez server webovej stránky. Tento server bude potom môcť opätovne získať prístup k tomuto súboru cookie alebo si prečítať jeho obsah. Súbory cookie spravuje váš internetový prehliadač. Každý súbor cookie je jedinečný a obsahuje anonymné informácie, ako napríklad jedinečný identifikátor, názov webového sídla, číslice a písmená. Umožňuje webovému sídlu zapamätať si vaše preferencie pri prehliadaní.

   Typy súborov cookie

   Súbory cookie prvej strany

   Súbory cookie prvej strany sú súčasťou webového sídla, ktoré ste práve navštívili, a len toto sídlo ich môže čítať.

   Súbory cookie tretích strán

   Súbory cookie tretích strán sú umiestňované a používané inou organizáciou ako je tá, ktorá vlastní práve navštevované webové sídlo. Napríklad určité webové sídlo môže osloviť analytickú spoločnosť ako tretiu strany, aby merala jeho návštevnosť, a táto spoločnosť na uskutočnenie tejto úlohy použije svoj vlastný súbor cookie. Webové sídlo, ktoré si práve prehliadate, môže mať aj vložený obsah, napríklad videá zo stránky YouTube alebo prezentácie zo stránky Flickr. Tieto stránky môžu tiež umiestňovať svoje vlastné súbory cookie.

   Čo je však ešte dôležitejšie, webové sídlo môže používať reklamnú sieť tretej strany na šírenie cielenej reklamy. Parlament nepoužíva reklamné služby.

   Dočasné súbory cookie

   Dočasné súbory cookie sa ukladajú len dočasne počas prehliadania a zo zariadenia používateľa sú odstránené hneď po zatvorení prehliadača.

   Trvalé súbory cookie

   Trvalé súbory cookie sa ukladajú vo vašom počítači na určité obdobie (zvyčajne na jeden rok alebo dlhšie) a po zatvorení prehliadača sa neodstránia. Používajú sa v prípadoch, keď treba určiť, kto je používateľ, na viac ako len jedno prehliadanie.

   Súbory cookie typu flash

   Mnohé webové stránky používajú na prehrávanie videí a zobrazenie informačnej grafiky pre svojich používateľov modul Adobe Flash Player. Adobe používa svoje vlastné súbory cookie, ktoré sa nedajú spravovať cez nastavenie vášho prehliadača. Používa ich prehrávač Flash Player na rovnaké účely ako v prípade ostatných súborov cookie, t. j. na ukladanie preferencií alebo sledovanie používateľov.

   Súbory cookie typu Flash fungujú inak ako súbory cookie vo vašom internetovom prehliadači. Namiesto používania špecifických súborov cookie na konkrétne účely webové sídlo ukladá všetky údaje súvisiace s daným sídlom do jediného súboru cookie. Môžete regulovať, koľko údajov je možné do súboru cookie uložiť, ale nemôžete rozhodovať o tom, aký typ informácií sa môže uložiť.

    

    

  5. Kto má prístup k vašim údajom?

   K vašim údajom majú prístup len zamestnanci Európskeho parlamentu a spracovateľa údajov. Okrem nich neposkytuje Európsky parlament žiadne údaje iným stranám. . Len v prípade audítorských alebo súdnych konaní by sa údaje poskytli Dvoru audítorov, Súdnemu dvoru a Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Európsky parlament neposkytuje osobné údaje tretím stranám na účely priameho marketingu.

  6. Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?

   Osobné údaje budú uschované na účely, na ktoré boli vyzbierané, alebo dovtedy, pokiaľ dotknuté osoby nepožiadajú o ich vymazanie.

  7. Ako sa vaše údaje uchovávajú?

   Európsky parlament sa usiluje chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov. Využívame celý rad bezpečnostných technológií a postupov, aby sme chránili vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením.

   Vaše osobné údaje sa ukladajú na zabezpečených serveroch s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v zariadeniach s kontrolovaným prístupom. Na účely uchovávania a údržby sa môžu osobné údaje prenosom poskytnúť Spojeným štátom americkým v súlade s článkom 48 nariadenia (EÚ) 2018/1725 a v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

  8. Ako sa môžete dostať ku svojim údajom, ako si môžete overiť ich presnosť a v prípade potreby ich opraviť či vymazať?

   Môžete sa obrátiť na oddelenie internetovej komunikácie. Ak toto oddelenie nevie odpovedať na vašu otázku či žiadosť, požiada o technickú podporu spracovateľa údajov.

   Ak vás zaujíma čokoľvek v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov prostredníctvom tejto platformy, môžete sa tiež obrátiť na oddelenie internetovej komunikácie.

   Kontakt:

   Európsky parlament

   Directorate general for Communication - Web Communication unit

   Rue Wiertz 60

   B-1047 Brussels

   datarequest@thistimeimvoting.eu

  9. V prípade sťažností

   Sťažnosti možno kedykoľvek adresovať:

   • úradníkovi Európskeho parlamentu pre ochranu údajov

   e-mailová adresa: Data-Protection@europarl.europa.eu

   e-mailová adresa: edps@edps.europa.eu